لغات۵۰۴

ثبت نام در این دوره400,000 تومان$15.00ثبت نام کنید
  • مدرسیاسمن اسماعیلی
  • درس ها60
  • آزمون ها57
  • طول دوره11:23:45
  • سطح دورهمتوسط و پیشرفته
  • زبانانگلیسی
  • پشتیبانیدارد
  • سر فصل ها
  • توضیحات دوره
پیش نمایش دوره لغات ۵۰۴ lingemyرایگان00:03:08
lesson 1-Life in Tehran lingemy00:15:18
lesson 2-A Scary Film lingemy00:12:46
lesson 3-Shopping! lingemy00:10:32
lesson 4-Ahwaz! lingemy00:09:34
lesson 5-Speaking Tip! lingemy00:11:51
lesson 6-Scam! lingemy00:12:22
lesson 7-On Instagram lingemy00:12:42
lesson 8-Sports lingemy00:11:11
lesson 9-Grocery Shopping lingemy00:11:30
lesson 10-Learning Tip lingemy00:09:46
lesson 11-A Solitary Walk lingemy00:12:12
lesson 12-Pollution lingemy00:10:16
lesson 13-A Journalist lingemy00:10:24
lesson 14-The Fight! lingemy00:11:07
lesson 15-On Learning lingemy00:11:13
lesson 16-The News lingemy00:10:14
lesson 17-Nutrition lingemy00:12:45
lesson 18-Behind the Wheels lingemy00:11:32
lesson 19-Getting Sick lingemy00:10:39
lesson 20-Valiasr Street lingemy00:10:21
lesson 21-Traffic Jam lingemy00:12:44
lesson 22-Crime lingemy00:14:17
lesson 23-Art or Math lingemy00:13:02
lesson 24-Obstacle is the Way lingemy00:14:51
lesson 25-Leave or Live? lingemy00:11:29
lesson 26-TV Shows lingemy00:12:34
lesson 27-Minimalism lingemy00:13:47
lesson 28-Good Food lingemy00:12:42
lesson 29-Social Media lingemy00:11:40
lesson 30-Age 30 lingemy00:13:10
lesson 31-Adventure lingemy00:12:19
lesson 32-Self-Learning lingemy00:13:19
lesson 33-Volunteering lingemy00:13:52
lesson 34-Educational System lingemy00:12:43
lesson 35-Depression lingemy00:12:00
lesson 36-Happiness lingemy00:12:26
lesson 37-Dreams lingemy00:14:30
lesson 38-Feeling Better lingemy00:11:49
lesson 39-More Learning Tips lingemy00:11:46
lesson 40-Age 40 lingemy00:12:54
lesson 41-Social Issues lingemy00:12:16
lesson 42-Keep Practicing lingemy00:13:26
lesson 43-On Reading lingemy00:06:35
lesson 44-Reading Habits lingemy00:05:10
lesson 45-Being Kind lingemy00:07:46
lesson 46-Good Friend lingemy00:05:53
lesson 47-Lovers lingemy00:05:57
lesson 48-The Best Teacher lingemy00:07:41
lesson 49-Who Are You? lingemy00:08:18
lesson 50-Another Learning Tip lingemy00:08:12
lesson 51-Crime and Punishment lingemy00:07:45
lesson 52-Travel More lingemy00:09:47
lesson 53-Forgiveness lingemy00:11:05
lesson 54-Become a Better Learner lingemy00:11:24
lesson 55-Work Better lingemy00:12:38
lesson 56-Be a Great Friend lingemy00:12:08
lesson 57-The End! lingemy00:05:41
lesson 58-Grammar Practice 1 lingemy00:15:18
lesson 59-Grammar Practice 2 lingemy00:15:18
lesson 60-Final Learning Tips lingemy00:15:18